Istoric

2024.02.12 – Modificari in paragraful ‘Pretul contractului si modalitati de plata’. Adaugare paragrafe privind ‘livrare’ si ‘retur/anulare’.

2023.03.02 – Versiune initiala.

Definitii

Platforma – serviciile software de tip SaaS (software as a service) ce pot fi accesate, initializate sau declansate de la domeniul web https://calendarulmeu.ro si de la orice subdomeniu al sau de tipul https://*.calendarulmeu.ro.

Partile

Furnizor – SC AGERVISION SRL, cod fiscal RO31397556, nr. reg. comertului J40/3715/2013, sediu social str. Splaiul Independentei, nr. 202 B, camera 42, sector 6, Bucuresti

Beneficiar – persoana care acceseaza serviciile din Platforma in interes personal sau in interesul unei persoane juridice pe care o reprezinta in relatie cu Platforma

Garantii

FURNIZORUL garanteaza ca indeplineste toate conditiile legale ce se impun desfasurarii activitatii care reprezinta obiectul prezentului contract, are obtinute toate avizele si autorizatiile necesare, este inregistrata la toate autoritatile cu competenta in materie si nu se afla in nicio situatia care sa nu ii permita in tot sau in parte, permanent sau temporar, desfasurarea in conditii legale a activitatilor la care se obliga.

Obiectul contractului

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de catre Beneficiar a dreptului de utilizare a Platformei, platforma care este proprietatea Furnizorului.

Furnizorul ofera dreptul de utilizare a Platformei in scopul gestionarii programarilor Furnizorului in relatie cu clientii Furnizorului.

Serviciul furnizat in baza prezentului contract include:

    

   • Activarea contului de operator al Platformei pentru Beneficiar

   • Inregistrarea de programari de catre utilizatorii ce reprezinta Beneficiarul

   • Inregistrarea de programari efectuate de catre clientii Beneficiarului, in relatie cu acesta

   • Facilitarea comunicatiei dintre Furnizor si clientii acestuia prin trimiterea de SMS-uri si e-mail-uri

  Drepturile si obligatiile partilor

  Furnizorul are dreptul sa:

     

    1. factureze si sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate, conform celor prevazute in prezentul contract;

    1. rezilieze unilateral contractul in cazul in care constata ca Beneficiarul si-a incalcat una sau mai multe dintre obligatiile asumate prin prezentul contract, fara nicio formalitate prealabila cu posibilitatea de a solicita plata oricaror daune si/sau prejudicii produse de catre Beneficiar;

    1. interzica accesul Beneficiarului la Platforma si sa intrerupa serviciile Platformei in relatie cu Beneficiarul, fara notificare prealabila, in cazul in care constata sau este instiintat de catre terti, ca Beneficiarul foloseste contul sau de operator al platformei pentru trimiterea de mesaje nesolicitate sau pentru gestiunea unor activitati ilegale sau fictive, si sa solicite eventuale daune si/sau prejudicii produse de catre Beneficiar Furnizorului.

    1. intrerupa accesul la Platforma si serviciile Platformei in relatie cu Beneficiarul, pana la solutionarea cauzei privind spetele din articolul anterior.

    1. denunte unilateral contractul, in baza unei notificari de 30 de zile in prealabil a Beneficiarului.

    1. promoveze utilizarea Platformei catre clientii Beneficiarului prin canale de comunicatie de tip e-mail si SMS, actionand in numele Beneficiarului.

   Furnizorul are obligatia sa:

      

     1. ofere Beneficiarului acces 24 de ore din 24 la platforma in conformitate cu facilitatile aferente contului acestuia;

     1. sa rezolve defectiunile semnalate de Beneficiar.

    Beneficiarul are dreptul sa:

       

      1. isi administreze contul de operator al platformei in conformitate cu facilitatile aferente acestui cont;

      1. rezilieze unilateral contractul cu conditia notificarii prealabile cu minim 30 de zile inainte de data rezilierii, comunicata Furnizorului, in care sunt prezentate cauzele si motivele denuntarii.

     Beneficiarul are obligatia sa:

        

       1. nu incerce penetrarea sistemului de securitate al Furnizorului, in caz contrar fiind atrasa raspunderea penala;

       1. achite toate obligatiile de plata rezultate in urma prezentului contract;

       1. notifice in scris Furnizorul cu cel putin 30 de zile inainte despre intentia de reziliere a prezentului contract.

       1. nu foloseasca contul sau de operator al platformei pentru trimiterea de mesaje nesolicitate.

       1. sa semnaleze catre Furnizor in cel mai scurt timp orice defectiune aparuta.

       1. sa respecte prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

       1. sa transmita catre Furnizor informatiile necesare in scopul indeplinirii de catre aceasta a prevederilor prezentului contract, respectiv necesare pentru a solutiona eventuale daune si/sau prejudicii produse de catre Beneficiar Furnizorului.

       1. imputerniceasca Furnizorul sa promoveze utilizarea Platformei catre clientii Beneficiarului prin canale de comunicatie de tip e-mail si SMS, actionand in numele Beneficiarului.

      Livrare

      Livrarea serviciilor este posibila de indata ce Beneficiarul alege sa deschida un cont real (care nu este de tip Demo). In urma configurarii acestui cont de catre Beneficiar, pot fi apoi inregistrate programari atat de catre Beneficiar cat si de catre clientii Beneficiarului si pot fi exploatate toate serviciile pe care platforma le ofera.

      Retur/anulare

      Pentru serviciile deja prestate de catre Furnizor, Beneficiarul poate trimite o solicitare de anulare prin email la contact @ calendarulmeu.ro, daca Beneficiarul considera si justifica faptul ca serviciile nu au fost prestate sau au fost prestate defectuos. Cererile de anulare pentru serviciile deja prestate vor fi solutionate de catre Furnizor in termen de 10 zile lucratoare, presupunand a avea la indemana toate informatiile necesare din partea Beneficiarului.

      Pentru serviciile pe care Furnizorul urmeaza sa le presteze, Beneficiarul poate trimite o solicitare de anulare prin email la adresa contact @ calendarulmeu.ro. Cererile de anulare pentru serviciile viitoare vor fi solutionate de catre Furnizor in termen de 2 zile lucratoare, presupunand a avea la indemana toate informatiile necesare din partea Beneficiarului.

      Pretul contractului si modalitati de plata

      Costul serviciilor comercializate de catre Beneficiar este urmatorul:

       • Fiecare programare* nou inregistrata in Platforma de catre Beneficiar sau de catre un alt utilizator caruia Beneficiarul ii acorda drepturi in aplicatie asupra entitatilor pe care le are in administrare, se tarifeaza cu 0,23 EUR.

       • Fiecare programare* nou inregistrata in Platforma de catre clientul Beneficiarului se tarifeaza cu 0,58 EUR.

       • Primele 200 de programari* sunt gratuite indiferent și neseparat de modul in care acestea au fost inregistrate.
       • SMS-urile trimise clientilor Beneficiarului pentru a li se reaminti despre programarea care se apropie cat si despre a li se solicita sa lase un review – sunt gratuite.
       • *O programare existenta careia i se modifica data de start (ziua, luna sau anul; ora si minutul sunt ignorate) va fi tratata drept o programare noua; o programare anulata care mai apoi este reactivata va fi considerata drept o programare noua. In functie de cine aplica modificarea (Beneficiarul sau clientul Beneficiarului), se va aplica tariful specific.

       • Alte servicii optionale (pot fi activate la solicitarea Beneficiarului):
        • SMS trimis la momentul initial de inregistrare a programarii, cat si la orice modificare de dată sau ora a programarii existente: 0,05 EUR / SMS.

      Tarifele serviciilor oferite sunt stabilite in Euro si includ TVA. Cursul de schimb de referinta utilizat pentru conversiile Euro/Ron va fi ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, prin care se intelege cursul de schimb comunicat in ziua anterioara emiterii facturii, plus un adaos de 1.5% (necesar pentru a permite Furnizorului cumpararea de Euro la cursul la care bancile sunt dispuse sa vanda).

      Costurile aferente serviciilor accesate se vor factura in prima saptamana a lunii curente, pentru consumul aferent lunii trecute. Facturile au un termen de plata de 15 zile. La solicitarea Beneficiarului, Furnizorul va pune la dispozitia acestuia rapoarte de consum care sa permita calculul lunar facturat.

      Costurile in vigoare ale serviciilor accesate pot fi modificate unilateral de catre Furnizor, cu obligatia informarii Beneficiarului cu cel putin 30 de zile inainte de data de aplicabilitate a noilor tarife. Daca Beneficiarul nu este de acord cu modificarile propuse, contractul se poate rezilia cu o notificare scrisa din partea Beneficiarului.

      Durata contractului

      Prezentul contract se incheie pe o perioada de 12 luni si intra in vigoare la data semnarii lui, acesta urmand a se prelungi automat pe perioade succesive si egale de timp (respectiv cate 12 luni) in cazul in care nu exista o notificare scrisa din partea partilor cu intentia de incetare a contractului. Notificarea de incetare trebuie transmisa cu cel putin 30 de zile inainte de data la care contractul ar fi incetat.

      Clauza penala

      Neonorarea la timp a obligatiilor de plata din partea Beneficiarului, nascute din derularea prezentului contract, atrage obligatia Beneficiarului de a plati penalitati de intarziere la nivelul de 25% dobanda anuala, calculata pentru fiecare zi calendaristica de intarziere de la data scadentei si pana la data platii efective.

      Clauze speciale

      In cazul neexecutarii obligatiilor contractuale pe o perioada consecutiva mai mare de 60 de zile, prezentul contract se considera reziliat de plin drept, acest fapt neexonerand de raspunderea de a-si achita obligatiile contractuale partea in culpa.

      Cesiunea contractului

      Furnizorul poate transfera prin cesiune totala sau partiala obligatiile asumate prin contract, fara acordul Beneficiarului.

      Forta majora si cazul fortuit

         

        1. Forta majora trebuie constatata de catre Camera de Comert si Industrie competenta sau de catre o autoritate competenta.

        1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

        1. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

        1. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

        1. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, Furnizorul va avea dreptul sa notifice Beneficiarului incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca Beneficiarul sa poata pretinde Furnizorului daune-interese.

        1. Cazul fortuit nu il exonereaza de raspundere pe Beneficiar

       Legea aplicabila. Litigii

          

         1. Prezentul contract subsecvent este guvernat de legile din Romania. Orice dispute, neintelegeri, conflicte si/sau litigii in legatura si/sau decurgand din contract vor fi solutionate conform legilor din Romania.

         1. Beneficiarul si Furnizorul vor depune toate eforturile necesare pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau disputa care se poate ivi in legatura cu executarea contractului.

         1. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta in cauza, fiecare parte se poate adresa pentru solutionarea litigiului catre instantele judecatoresti competente de la sediul Furnizorului.

        Standarde de securitate

           

          1. Portalul online poate fi accesat numai pe baza de nume de utilizator si parola. Accesul la datele Beneficiarului din partea altor utilizatori se face doar in baza solicitarii/setarilor primite/efectuate din partea Beneficiarului.

          1. Reteaua informatica a Prestatorului este inchisa si operata numai de catre personal autorizat.

          1. Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi).

          1. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall si solutii moderne de acces (cum ar fi conectare via SSH, parole complexe, s.a.).

         Determinarea si rezolvarea incidentelor

         Furnizorul monitorizeaza si remediaza proactiv eventuale intreruperi ale serviciului. Incidentele ce nu pot fi rezolvate imediat primesc o prioritate si sunt tratate dupa impactul pe care il au asupra bunei desfasurari a proceselor de afaceri ale Beneficiarilor care utilizeaza Platforma.

         Dispozitii finale

            

           1. Incetarea prezentului contract se poate face cu acordul ambelor parti, in acest caz Beneficiarul are obligatia de a plati Furnizorului valoarea ramasa a serviciilor prestate pana in momentul incetarii prezentului contract. Data si ora incetarii contractului vor fi comunicate ambelor parti printr-un mijloc de comunicare aprobat mai jos.

           1. In intelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte, va fi considerata valabil implinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la urmatoarele adrese, astfel:

             • prin e-mail catre Beneficiar, la oricare adresa stocata in Platforma ce apartine unui utilizator cu drepturi administrative asupra serviciilor din Platforma oferite Beneficiarului.

           1. Comunicarile / notificarile prin oricare alt mijloc decat cel precizat in articolul anterior nu vor fi luate in considerare de niciuna din parti, in cazuri de litigii, daca nu au fost confirmate prin modalitatea de mai sus.